มูลนิธิน้ำเข้าเฝ้าในหลวงฯ
PSU Television
ฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน
PSU Television
โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน 999
PSU Television
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
PSU Television
การผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปาก
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทำอะไร
ที่มาและวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)
เพื่อสนองพระราชปณิภาณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มูลนิธิฯ จึงมีแผนดำเนินการลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยเริ่มจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)” ตามแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2564
โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่นและรับรสกับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มประชากรไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบในรสชาติ (taste preference) ก่อนติดเชื้อกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลังติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทย
โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
ปัจจุบันทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีแผนดำเนินการพัฒนารากฟันเทียมรุ่นที่ 4 ด้วยความร่วมมือกับ SIC (Schilli Implantology Circle) ของเยอรมนี, บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด โดยมีแผนพัฒนาทั้งแบบ Single tooth และ Complete dentureเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงราก ฟันเทียมที่เคยให้บริการประชาชนในโครงการที่ผ่านมาและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถใช้งานได้ ทุกส่วนประกอบ ไม่ติดขัดและใช้งานง่าย ทั้งหมดต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
ข่าวกิจกรรม
สวนนครินทรทันตรักษ์
ประวัติความเป็นมาของพระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ความซื่อสัตย์​สุจริต​ และความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และ​พระมหากษัตริย์​
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศรับสมัครงาน 2564
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครงาน "ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในภารกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านทันตกรรมเพื่อสังคม"
อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้าพบ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ และทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผอ.คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ”
ระหว่าง มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ทีเซลส์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครงาน (Size 974.2 KB)
นิทรรศการประวัติความเป็นมาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จะพรเจ้าอยู่หัว (Size 56.3 MB)
นิทรรศการโครงการด้านทันตสาธารณสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Size 20.3 MB)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา (Size 1.95)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (Size 1.44 mb)
รายงานประจำปี 2561 (Size 29864kb)
รายงานประจำปี 2562 (Size 44.9mb)
รายละเอียดและใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ DRI (Size 212kb)
สวนนครินทรทันตรักษ์ (Size 3.50)
รายงานประจำปี 2563 (Size 59.7 MB)
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด