มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร
และ สร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรร
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากนี้เป็นอาหารรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานทางปากได้ง่าย ถูกหลักโภชนาการ
อ่านต่อ >>
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิฯ
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรม
อ่านต่อ >>
กิจกรรม / ข่าวสาร
ออกให้บริการประชาชนประจำปี 2559 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติงานทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน สนองพระราชกระแส เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ >>
ดาวน์โหลดเอกสาร
Forty Years of the Royal Dental Unit under Royal Patronage, Book 1 (Size 16.1 MB)
Forty Years of the Royal Dental Unit under Royal Patronage, Book 2. (Size 9.8 MB)
Job Application Forms (Size 974.2 KB)
Dental Innovation Foundation under Royal Patronage Profile (Eng Ver.) (Size 2.19 MB)
The 1st International Oral Cancer Symposium (Eng Ver.) (Size 1.18 MB) (Size 16.1 MB)
CCA. 20/11/13 Prof. PE Petersen-Global oral health inequalities (Size 7.4 MB)
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด