มูลนิธิน้ำเข้าเฝ้าในหลวงฯ
PSU Television
ฟันเทียมและรากฟันเทียมพระราชทาน
PSU Television
โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน 999
PSU Television
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
PSU Television
การผลิตนวัตกรรมอาหารทางการแพทย์
เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปาก
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ทำอะไร
ที่มาและวัตถุประสงค์การก่อตั้ง
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)
เพื่อสนองพระราชปณิภาณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มูลนิธิฯ จึงมีแผนดำเนินการลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาประโยชน์จากหญ้าแฝก โดยเริ่มจาก “โครงการน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อจากหญ้าแฝก (Vetiver Mouthwash)” ตามแผนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2564
โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่นและรับรสกับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มประชากรไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบในรสชาติ (taste preference) ก่อนติดเชื้อกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลังติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทย
โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำฟัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นผู้ป่วยมีความสะดวกสบายเมื่อรับบริการทันตกรรม โดยไม่ต้องถูกอุ้มเพื่อเคลื่อนย้ายจากรถเข็นผู้ป่วยไปยังยูนิตทันตกรรมลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย (2) เพื่อให้ทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้สะดวก (3) เพื่อพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำฟันต้นแบบที่ใช้งานง่ายราคาประหยัดเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย
ข่าวกิจกรรม
สวนนครินทรทันตรักษ์
ประวัติความเป็นมาของพระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรับสมัครงาน 2564
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครงาน "ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในภารกิจสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านทันตกรรมเพื่อสังคม"
รากฟันเทียม PRK
รากฟันเทียม #PRK หนึ่งในนวัตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ผลิตด้วยวัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมรากฟันเทียมได้ มูลนิธิฯ จึงจัดโครงการพิเศษ ฝังรากเทียมในราคา 28,000 บาท โดยราคานี้ครอบคลุมการฝังราก และการครอบฟันเทียม (Zirconia) แล้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองสิทธิ์พิเศษนี้ โทร : 098-2835313, 02-318-2815-7 ต่อ 1222
นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
สมัครสมาชิก ศรท.9 Study Club ได้แล้ววันนี้
ฟรี!ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายงานประจำปี 2564
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครงาน (Size 974.2 KB)
นิทรรศการประวัติความเป็นมาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จะพรเจ้าอยู่หัว (Size 56.3 MB)
นิทรรศการโครงการด้านทันตสาธารณสุขอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Size 20.3 MB)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา (Size 1.95)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (Size 1.44 mb)
รายงานประจำปี 2561 (Size 29864kb)
รายงานประจำปี 2562 (Size 44.9mb)
รายละเอียดและใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ DRI (Size 212kb)
สวนนครินทรทันตรักษ์ (Size 3.50)
รายงานประจำปี 2563 (Size 59.7 MB)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง เจลลี่โภชนา (Size 897)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง เจลลี่โภชนาผสมสารพีอีไอทีซี (Nutri-PEITC jelly) (Size 3.54)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ เรื่อง นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล (วุ้นชุ่มปาก) (Size 1.44)
ตีพิมพ์วารสารนานาชาติ Springer เรื่อง งานวิจัยในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอหลังจบรังสีรักษา โดยผู้ป่วยมีภาวะปากแห้ง น้ำลายน้อย และกลืนลำบากโดยผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (Size 489)
ารสารวิชาการนานาชาติ โครงการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Size 1.34)
ผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก (OMJ) มีแนวโน้มช่วยปรับสมดุลเชื้อราในช่องปาก และลดปริมาณเชื้อราสะสมในช่องปาก (Size 1.23)
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด