มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่าง ๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม
สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม
การ​ออก​บริการประชาชนของหน่วย​ทันตกรรม​พระราชทาน ใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข
ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 

          มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีวัตถุประสงค์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ ดังนี้


วัตถุประสงค์
    • ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
    • เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรม ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
       ชาวไทย
    • ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    • ดำเนินการศึกษา คิดค้น พัฒนา และผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และนวัตกรรมด้านทันตกรรมอื่นให้
      ได้มาตรฐานเพื่อการสาธารณประโยชน์ และดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และ
       เวชภัณฑ์ทางทันตกรรมสู่ประชาชน
    • ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิด้านการบริหารและวิชาการ โดยให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อ
       เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และเหมาะสมกับ
       สภาพปัญหาทันตสาธารณสุข
    • ส่งเสริมสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการคิดค้น พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
       ทางด้านทันตกรรมจากภูมิปัญญาไทย
    • ดำเนินการทางด้านทันตสาธารณสุขใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม
    • ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์
    • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วิสัยทัศน์
      “เป็นองค์กรที่สนับสนุนการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายและสร้างโอกาศให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ”

พันธกิจ
    •  เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
    •  วิจัยและพัฒนาการด้านทันตกรรมเพื่อให้ได้นวัตกรรมที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อนำไปป้องกัน รักษา ฟื้นฟู จากโรคทางทันตกรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิผล
    •  สนับสนุนการบริการด้านทันตสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ  
    •  การพัฒนาองค์กร เพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน                                                                                                                                                                 

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด