มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำเนินงานวิจัย พัฒนา คิดค้นผลิต​​นวัตกรรม เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และ​เวชภัณฑ์ ตลอดจน​งาน​ต่าง ๆ ที่​เกี่ยวข้อง​กับงาน​ทันตกรรม
สร้างโอกาสให้สาธารณชนได้รับประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาทางทันตกรรมที่ผลิตขึ้นใช้ในประเทศ และนำไป​สนับสนุน​กิจ​กรรม
การ​ออก​บริการประชาชนของหน่วย​ทันตกรรม​พระราชทาน ใน​พระบาท​สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สนองพระราชกระแสด้านทันตสาธารณสุข
ตลอดจนทำหน้าที่เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข
แนวทางการดำเนินงาน

  

        มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลขึ้นใช้เองภายในประเทศ สำหรับใช้ในกิจกรรมการบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สามารถปฏิบัติงานสนอง พระราชภารกิจ พระราชดำริ และกิจการในพระองค์ด้านทันตสาธารณสุขให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการสาธารณประโยชน์อื่น โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขสภาพปัญหาทันตสาธารณสุขในปัจจุบันของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้านทันตสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องการศึกษาวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทางทันตแพทยศาสตร์ ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน 9 ข้อ คือ
         1. เริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเอง โดยการสร้างนวัตกรรมวัสดุเครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อใช้เอง
         2. ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
         3. ใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรภายในประเทศ
         4. ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาที่เหมาะสมกับประเทศไทย
         5. พัฒนาตามสภาพการสนับสนุนที่เอื้ออำนวย
         6. มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทันตสาธารณสุขของคนไทย และเศรษฐกิจไทย
         7. สร้างความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
         8. พัฒนาบุคลากรใหม่
         9. มีระบบติดตามการใช้งานนวัตกรรม และการประเมินผลระยะยาว

 

 
        เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงกำหนดแผนการดำเนินงานออกเป็น 4 ด้าน โดยนำหลักการ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการบริหารงานเพื่อการพัฒนา ดังนี้

       1. แผนงานด้านลูกค้าและพันธมิตร
          งานศึกษาวิจัยพัฒนาด้านทันตกรรมเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหลากหลายสาขาและเมื่อวิจัยพัฒนาจนสามารถผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้แล้วย่อมจำเป็นที่ผู้ใช้หรือผู้รับบริการ เช่น ทันตแพทย์ ผู้ป่วย และหน่วยให้บริการ เป็นต้น จะต้องเกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องตอบสนองต่อสภาวการณ์ของโรค และผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นมูลนิธิจึงมีแผนงานสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งสร้างเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานวิจัยพัฒนา การจัดบริการสาธารณะ หรือการดำเนินกิจกรรมอื่นของมูลนิธิ

       2. แผนงานด้านการเงิน
           งบประมาณในการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักราชเลขาธิการที่จัดสรรให้โดยตรงจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งถือเป็นงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น มูลนิธิจึงกำหนดแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างด้านรายรับและรายจ่าย พร้อมเน้นความถูกต้องโปร่งใสและการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

       3. แผนงานด้านภายในองค์กร
          เนื่องจากมูลนิธิอยู่ในช่วงการจัดตั้งองค์กร การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิจึงกำหนดให้การวางระบบงานที่เหมาะสมกับองค์กรเป็นแผนงานหลัก อันจะนำไปสู่การกำกับดูแลที่ดีมีการดำเนินงานที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ พร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ให้มีความพร้อมและความสามารถทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ เพื่อรองรับการดำเนินงานด้านนวัตกรรมที่ต้องขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงตามกระแสเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) ค่านิยมที่ดีร่วมกันให้เกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นองค์กรดำเนินงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชกระแส และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

       4. แผนงานด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้
          การดำเนินงานในระยะเริ่มแรกนี้ มูลนิธิมุ่งเน้นการศึกษาวิจัยพัฒนาด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ (Geriatric Dentistry) เป็นหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และมีปัญหาสุขภาพช่องปากที่หลากหลายรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันรักษาโรคทางทันตกรรม ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่นปัญหาการสูญเสียฟัน ฟันผุและรากฟันผุ โรคปริทันต์ โรคมะเร็งในช่องปาก สภาวะน้ำลายแห้ง ฟันสึก และปัญหาเลือดไหลไม่หยุดเนื่องจากยา เป็นต้น ควบคู่กับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมสาขาต่างๆ ซึ่งมูลนิธิจะใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาประเภทการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Research and Development) เป็นแนวทางการดำเนินงาน

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด