มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกร
และ สร้างโอกาสให้ประชาชนได้ประโยชน์จากการวิจัยและพัฒนาด้านทันตกรร
ประวัติความเป็นมา
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการตรวจรักษา ให้บริการทางทันตกรรมตามพระราชดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. 2513 เพื่อให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดได้มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากเป็นการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งการให้บริการรักษาทางทันตกรรม

การดำเนินงานระยะเวลาต่อมาได้ขยายพื้นที่การให้บริการและรูปแบบกิจกรรมการรักษา การเผยแพร่ความรู้ด้าน - ทันตกรรม และสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากจนทั้งในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน หรือตามแต่จะมีพระราชกระแสอยู่เป็นประจำ

ทุกครั้งที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานจะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้น จากทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และลักษณะทางกายภาพของผู้รับการรักษาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทย สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงน่าจะเป็นแนวทางของการ - พัฒนางานด้านทันตกรรมภายในประเทศในระดับมหาวิทยาลัย และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งด้านการบริหารจัดการ การร่วมมือ ความทุ่มเทในการทำงาน การพัฒนากระบวนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อประชาชนอย่างทั่วถึง การให้การรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับประชาชนชาวไทย และสภาพของประเทศไทย รวมไปถึงการคิดประดิษฐ์วัสดุ อุปกรณ์ และการนำไปใช้ภายในประเทศ ตลอดจนการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข

ในหลวงกับงานทันตกรรม
โดย ศ.(พิเศษ) ทญ. ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช

           ดิฉันขอขอบพระคุณท่านอธิบดีและกรมอนามัย ที่ให้ความสนใจกับวิชาชีพทันตแพทย์ และให้เกียรติดิฉันมา
บรรยายเรื่อง "ในหลวงกับงานทันตกรรม" ดิฉันได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 นับเป็นเวลารวม 35 ปีแล้ว จึงได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพทันตแพทย์และงานทันตกรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีโครงการตามพระราชดำริที่เป็นงานทันตกรรมอยู่หลายโครงการ

Warning: include(/public/temp/dent.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dentinfo/domains/dent-in-found.org/public_html/newdesign/app/Views/front/dental_foundation.php on line 199 Warning: include(/public/temp/dent.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dentinfo/domains/dent-in-found.org/public_html/newdesign/app/Views/front/dental_foundation.php on line 199 Warning: include(): Failed opening '/public/temp/dent.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php53/lib/php') in /home/dentinfo/domains/dent-in-found.org/public_html/newdesign/app/Views/front/dental_foundation.php on line 199
ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาธิคุณพระราชทานบรมราชานุเคราะห์สนับสนุนกิจการด้านทันต - สาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าสี่สิบปี ดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานของ “หน่วยทันตกรรมพระราชทาน” ที่ทรงริเริ่มจัดตั้ง ทรงวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงเล็งเห็นความสำคัญของงานทันตสุขภาพว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นของการมีสุขภาพที่ดี โดยทรงพระราชทานพระราชดำริและข้อแนะนำแก่ทันตแพทย์ที่ถวายการรักษาเสมอมา ไม่เพียงแต่งานด้านทันตบริการเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ การพัฒนาด้านวิชาการ และทรงมีพระบรมราชูปถัมภ์แก่งานอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการทันตกรรมด้วย

การศึกษาและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานคำแนะนำอันทรงคุณ ประโยชน์ยิ่งต่อวิชาชีพทันตแพทย์ว่า “การศึกษาและการวิจัยเป็นเรื่องสำคัญ ทันตแพทย์ควรมีหลากหลาย ไม่ใช่สนใจรักษาแต่อย่างเดียว แต่ต้องสนใจงานวิจัย รวมทั้งงานประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ” ด้วยทรงพระปรีชาสามารถรอบรู้ในงานทันตกรรมและวิชาชีพทันตแพทย์ ประกอบกับทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยพัฒนา เพราะการวิจัยพัฒนานั้นเป็นเครื่องมือในการได้มาซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน) จัดฉายภาพยนต์ส่วนพระองค์ เพื่อรวบรวมรายได้จากผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบกับงบประมาณแผ่นดิน สร้างอาคารเรียนปฏิบัติการคลินิกและการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ พร้อมพระราชทานนามอาคารว่า “ตึกทันตรักษ์วิจัย” และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธย “ภ.ป.ร.” ที่หน้าตึก เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

ส่วนด้านการประดิษฐ์คิดค้นวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรมนั้น ทรงพระราชทานข้อแนะนำเน้นย้ำเรื่องการพึ่งพาตนเอง ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ขึ้นใช้เองแก่ผู้เกี่ยวข้องอยู่เสมอ เช่นกรณีเมื่อครั้งมีผู้นำเครื่องกรอฟันสนามขององค์การอนามัยโลกมาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อใช้ในหน่วยทันตกรรมพระราชทาน แต่เมื่อนำไปใช้เพียงไม่กี่ครั้งเครื่องก็หยุดทำงาน ทรงพระราชทานข้อแนะนำว่า “เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมไม่คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นเองให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองของเรา” จากพระราช-กระแสดังกล่าวนำไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานจนประสบผลสำเร็จได้ชุดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการลักษณะการใช้งาน

สำหรับด้านการพัฒนาวิชาการทันตแพทยศาสตร์ศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานทุนการศึกษา “มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์” เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงรับการถวายรักษาพระทนต์ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา เพราะทรงตระหนักว่าทันตแพทย์เป็นสาขาวิชาชีพที่สำคัญสาขาหนึ่ง

นอกจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่วิชาชีพทันตแพทย์ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นในหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่ศึกษาวิจัยพัฒนาด้านทันตกรรม โดยนำผลที่ได้จากการวิจัยพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการบริการรักษาและส่งเสริมอนามัยช่องปาก ให้กับประชาชนได้อย่างเหมาะสม ทั้งต่อสภาวการณ์ของโรคและลักษณะกายภาพของประชากร จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอีกวาระหนึ่งของงานทันตสาธารณสุขไทย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงเอื้ออาทรต่อพสก-นิกร มุ่งหวังที่จะให้ราษฎรทุกหมู่เหล่ามีความเป็นอยู่ที่ดี ดังพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด