ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะอนุ กมธ. การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ใน กมธ. สาธารณสุข กษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
คณะอนุ กมธ. การดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุฯ ใน กมธ. สาธารณสุข กษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปดูงานที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไปดูงานที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าดูงานที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนิสิต ได้พานิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าดูงานที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้นิสิตได้เห็นการทำงานทางด้านนวัตกรรมทางทันตกรรม
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ได้รับการตรวจมาตรฐานอาหารฮาลาล
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับได้รับการตรวจติดตามคุณภาพเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การผลิตอาหารหรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นไปตามบัญญัติศาสนา อิสลามให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ 
อบรม ISO22000:2018 และอบรม IQA
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อบรมเจ้าหน้าที่ในระบบคุณภาพ Food Safety Management System: FSMS ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบ จาก ISO 22000:2005 เดิม เป็น ISO 22000:2018 ปัจจุบัน อีกทั้งได้เพิ่มการอบรมและ Workshop Internal Quality Audit  เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจติดตามภายในองค์กรอีกด้วย
คลินิกทันตกรรมที่ราชการสามารถยื่นเบิกค่ารักษาได้
กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ยื่นเบิกค่ารักษาได้
กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ตอนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จาก กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค #กรมควบคุมโรค เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในส่วนงานวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการส่งมอบให้ประชาชน
งานแข่งขันวิ่งการกุศล Dental Innovation Run (ครั้งที่ 1)
ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเข้าร่วมงานแข่งขันวิ่งการกุศล Dental Innovation Run (ครั้งที่ 1) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวาระครบรอบ 10 ปี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 2 3

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด