ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตกรรม
รับสมัครทันตแพทย์
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯในการดำเนินงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,หาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านทันตกรรมที่ทรงมีต่อพสกนิกรด้านทันตสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา พัฒนา และทดสอบนวัตกรรมด้านทันตกรรมให้ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพปัญหาทันตสาธารณสุข นอกจากนี้ยังจัดบริการทางทันตกรรมทั้งด้านทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะทางสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มการเข้าถึงบริการให้แก่ประชาชน
เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกผลิตอาหารทางการแพทย์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตกรรม
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตเครื่องมือแพทย์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผลิตเครื่องมือแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตกรรม
รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานซ่อมบำรุง
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานซ่อมบำรุง มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตกรรม
รับสัครผู้ช่วยทันตแพทย์
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานทันตกรรม
1

 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด