ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสัครผู้ช่วยทันตแพทย์

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆ ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรม เพื่อไปให้บริการแก่ประชาชน และนําไปสนับสนุนกิจกรรมการบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความประสงค์รับบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานกับมูลนิธิโดยมีรายละเอียดดังนี้
 


คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- เพศ            ไม่จำกัด
- การศึกษา    1. ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์  หรือ
                   2. มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- อื่นๆ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft office หรืออื่น ๆ และการใช้ IT ในคลินิกทันตกรรม
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถทํางานเป็นทีม ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 
- มีความกระตือรือล้น ชอบเรียนรู้  สั่งสมประสบการณ์ในการทำงาน และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
- บุคลิกภาพที่ดีมีใจรักบริการ (Service Mind) มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละเพื่อประโยชน์ของมูลนิธิ 
- มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานและประชาชน
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ความรู้ความสามารถ :

 1. เทคนิกการช่วยทันตแพทย์ระหว่างให้บริการ

 2. การเตรียมเครื่องมือ เครื่องใช้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 3. การสอนทันตสุขศึกษา การให้ความรู้เฉพาะประเด็น และการให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ

 4. การทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ

 5. การบำรุง รักษา ครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางทันตกรรม

 6. การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และรายงาน

 7. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และการแก้ปัญหาในงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :

 1. ช่วยทันตแพทย์ในการให้บริการตรวจ วินิจฉัย เอ็กซเรย์ทั้งในและนอกช่องปาก การจัดบริการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพช่องปาก รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง

 2. ควบคุม ตรวจสอบ จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และทำให้ปราศจากเชื้อ

 3. ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ สอนทันตสุขศึกษารายกลุ่มและรายบุคคล รวมทั้งสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน

 4. รวบรวม บันทึกข้อมูลทั้งด้านบริการและด้านบริหารจัดการ

 5. ประสานการทำงานกับบุคลากรอื่น ๆ ทั้งในและนอกคลินิก รวมทั้งหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราเงินเดือน :
1. ทำงาน จันทร์-ศุกร์ : 8.00-17.00 น. 12,000 บาทต่อเดือน
                 สวัสดิการ : ค่ารักษาพยาบาลตัวเองและครอบครัว / ค่ารักษาทางทันตกรรม / ชุดพนักงาน / ประกันอุบัติเหตุ
                                 กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด ฯลฯ
                  นอกเวลา  เพิ่มคาบละ 300 บาท
2. กรณีทำงานบางเวลา คาบละ 300 บาท (โปรดระบุเวลาที่ท่านจะปฏิบัติงาน)
จันทร์-ศุกร์ เช้า 8.00-12.00 น. บ่าย 13.00-17.00 น. เย็น 17.00-20.00 น.
อาทิตย์เช้า 8.00-12.00 น. บ่าย 13.00.-17.00 น.
 
ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กําหนดข้างต้น สามารถส่งจดหมายสมัครงาน โดยระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการฝึกงาน
ประวัติการฝึกอบรม สําเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรูปถ่าย ฯลฯ โดยส่งมาที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมถ์ 157/4 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ e-mail : kdif.hr@gmail.com
ติดต่อ 02-318-2351-5 ต่อ 1417

ดาวน์โหลดใบสมัคร


สมัครงาน
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน

กรุณาระบุแนบเอกสารประวัติส่วนตัว (Resume) (* ชื่อ file ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) :
หมายเหตุ


 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด