ข่าวประชาสัมพันธ์
กองนวัตกรรมและวิจัย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ตอนรับคณะเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
จาก กองนวัตกรรมและวิจัย
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยการควบคุมโรค #กรมควบคุมโรค
เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในส่วนงานวิจัย การผลิตนวัตกรรม และการส่งมอบให้ประชาชน

โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
ร่วมบรรยายถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกระบวนการดำเนินงาน

พร้อมนำคณะฯ เดินดูงานส่วนงานวิจัย งานผลิต และงานประกันคุณภาพ รวมทั้งนำเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทันตสาธารรณสุข ของในหลวง ร. 9 และพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของ ร.9 อีกด้วย

ทั้งนี้ได้สานสัมพันธ์ในการดำเนินโครงการที่ดีสู่สังคมต่อไป

 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด