ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์

ด้วยมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟเพื่ออุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อใช้เป็นตราประจำสถาบันฯ บัดนี้การพิจารณาตัดสินได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 รางวัล

                นายสิรภาพ    ศิลปวิโรจน์

รางวัลรองชนะเลิศ รับเกียรติบัตร 2 รางวัล

                นายศิรัณ  ทองเบื้อง

                นายกิตติศักดิ์  ต่อเชื้อ

 

จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ได้รับรางวัลติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 02-318-2352-55 ต่อ 1416

 

                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 17  มิถุนายน พ.ศ. 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 คณาจารย์และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
สวนนครินทรทันตรักษ์
ประวัติความเป็นมาของพระมารดาแห่งทันตแพทย์ไทย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์
ประกาศ การแจกผลิตภัณฑ์ ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ ในทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด