ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และได้นำพานิสิตเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 4 ส่วนงาน คือ

  1. งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  2. งานการผลิตอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  3. งานการประกันคุณภาพ
  4. งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม

นอกจากนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามรพระราชดำริ ด้านทันตสาธารณสุข จัดแสดงรวม 7 โครงการ

รวมทั้งได้เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรามนาชชนนี ณ สวนนครินทรทันตรักษ์ สวนที่สร้างขึ้นจากภาพความทรงจำทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ทั้งนี้การเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการทันตกรรม

 

 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด