ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ และได้นำพานิสิตเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 4 ส่วนงาน คือ

  1. งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  2. งานการผลิตอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์
  3. งานการประกันคุณภาพ
  4. งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม

นอกจากนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามรพระราชดำริ ด้านทันตสาธารณสุข จัดแสดงรวม 7 โครงการ

รวมทั้งได้เข้าสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรามนาชชนนี ณ สวนนครินทรทันตรักษ์ สวนที่สร้างขึ้นจากภาพความทรงจำทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

ทั้งนี้การเข้าร่วมเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ และให้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมทั้งได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อวงการทันตกรรม

 

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ”
ระหว่าง มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ทีเซลส์
ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้าพบ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ และทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผอ.คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด