ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

นิสิตจากศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รวมทั้งได้เดินเยี่ยมชมในส่วนงานอื่นๆด้วย คือ งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์,

งานการประกันคุณภาพ, งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9

เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามพระราชดำริ

ด้านทันตสาธารณสุขที่สำคัญ 7 โครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์

 

 

การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ลงนามบันทึกข้อตกลง​ (MOU)​ ด้านการต่อต้านการทุจริต
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดกิจกรรม​เพื่อปลูกฝังค่านิยม​ ความซื่อสัตย์​สุจริต​ และความจงรักภักดี​ต่อสถาบันชาติ​ ศาสนา​ และ​พระมหากษัตริย์​
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด