ข่าวประชาสัมพันธ์
นิสิตศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 และ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

นิสิตจากศูนย์วิทยาศาสตรฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการผลิตอาหาร เจลลี่โภชนา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

รวมทั้งได้เดินเยี่ยมชมในส่วนงานอื่นๆด้วย คือ งานการวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์,

งานการประกันคุณภาพ, งานด้านการบริการคลินิกทันตกรรม ชมพิพิธภัณฑ์ของใช้ส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 9

เกี่ยวกับเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม และเข้าชมนิทรรศการ โครงการตามพระราชดำริ

ด้านทันตสาธารณสุขที่สำคัญ 7 โครงการที่ประชาชนได้รับประโยชน์

 

 

นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปาก (น้ำลายเทียม)
ประกาศ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ #เจลลี่โภชนา #วุ้นชุ่มปาก (น้ำลายเทียม) สอบถามข้อมูลจุดรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add @dent_in_found (มี@ด้วย) หรือโทร 062-549-8146 ขอยกเลิกการแจก ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด