ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวิชา

งานประชุมวิชาการ "พัฒนาการด้านทันตนวัตกรรม" 

จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และครบรอบ ๑๐ ปี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๑ และ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

วันนี้ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดยในวันนี้ ทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอาสาสมัครออกหน่วยตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นห้วงเวลาที่ให้ทุกท่านได้นึกย้อนกลับไป

ว่าหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตได้

พระราชทานจัดตั้ง จนปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก และไม่เพียงแต่หน่วยใหญ่เท่านั้น หน่วยทันตกรรม

พระราชทานที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งในภูมิภาคต่างๆ ก็มีความเจริญก้าวหน้าเช่นกันนับเป็นโอกาสอันดีที่

อาสาสมัครผู้มากประสบการณ์ จะได้ให้คำปรึกษาแนะนำ และเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน

สามารถดูภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/dentalinnovation40/posts/3774867185870462

 

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

หัวข้อการเสวนาในวันนี้เกี่ยวกับ " ๑๐ ปีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ"

โดยมี ศ.พิเศษ ทพญ.เพ็ชรา เตชะกัมพุช, รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา, ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์,

รศ.ทพญ.ดร.ดุลยพร ตราชูธรรม, รศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล, รศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณและนายวรวุฒิกุลแก้ว

ร่วมเสวนาเพื่อการพัฒนางานวิจัยสำหรับการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู โรคทางทันตกรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการงานวิจัยอย่างแท้จริง

สามารถดูภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/dentalinnovation40/posts/3777777855579395

 

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

หัวข้อการเสวนา "Thai dental implant development" และ

"บทบาทของสถาบันวิจัยและพัฒนาดีไอเอฟฯ ในการพัฒนาระบบรากฟันเทียมของประเทศไทย"

ภายใต้ชื่อโครงการ "รากฟันเทียม 5 ธันวา (DI 5DEC)"

โดยในการเสวนาวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทสำคัญในวงการทันตกรรมรากฟันเทียม เข้าร่วมเสวนาด้วย อาทิ

ศ.พิเศษ ทพญ.เพ็ชรา เตชะกัมพุช, รศ.ทพญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา, ผศ.ทพ.วิจิตร ธรานนท์,

ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์, ผศ.ทพ.ดร.ยศนันท์ จันทรเวคิน, ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ,

ศ.ทพ.ดร.อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ, อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ และนายวรวุฒิกุลแก้ว

สามารถดูภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/dentalinnovation40/posts/3780648981958949

 

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (วันสุดท้าย)

หัวข้อการบรรยาย "๑๕ ปี ฟันเทียมพระราชทานฯ และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ "อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การดำเนินงานที่ผ่านและร่วมสืบสานการพัฒนาด้านบริการทันตกรรมสู่ประชาชน

สามารถดูภาพกิจกรรมภายในงานเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/dentalinnovation40/posts/3786388551384992

 

อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้าพบ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ และทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผอ.คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
การลงนามสัญญาร่วมวิจัย-สารสกัดจากหญ้าแฝก
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์​ และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อต่อยอดคุณค่าของหญ้าแฝกจากการอนุรักษ์ดินและน้ำ สู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อคนไทย
ประกาศดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ (ชั่วคราว)
เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดกิจกรรมตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด