ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ”

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ” กับ ทีเซลส์ เพื่อร่วมมือในการบูรณาการทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และพัฒนา
ขีดความสามารถในการทำการวิจัย และเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการ การวิจัยทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ กุลแก้ว 
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีว
วิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม

 

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้น 
และร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการผลักดันงานวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานวิจัยทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อการพัฒนา
ประเทศ และสนองตอบความต้องการของประเทศ” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

 

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ ร่วมกับ ทีเซลส์ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนด
รูปแบบกิจกรรม และลักษณะของการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุน ต่อยอดงานวิจัย พัฒนา 
และผลักดันการดำเนินงานโครงการให้ได้รับการถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การใช้งานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริหารจัดการและดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และการนำไปใช้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์” นายวรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
นครินทรทันตรักษ์สารเล่ม 1 ธันวาคม 2564
บริการทางทันตกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 
การส่งมอบผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาและวุ้นชุ่มปาก (น้ำลายเทียม)
ประกาศ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ #เจลลี่โภชนา #วุ้นชุ่มปาก (น้ำลายเทียม) สอบถามข้อมูลจุดรับผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line Add @dent_in_found (มี@ด้วย) หรือโทร 062-549-8146 ขอยกเลิกการแจก ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด