ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ”

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2563 มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
“ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ” กับ ทีเซลส์ เพื่อร่วมมือในการบูรณาการทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน และพัฒนา
ขีดความสามารถในการทำการวิจัย และเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการ การวิจัยทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวุฒิ กุลแก้ว 
เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีว
วิทยาศาสตร์ ร่วมลงนาม

 

“การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์ได้มากขึ้น 
และร่วมสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการผลักดันงานวิชาการ พัฒนาขีดความสามารถในการทำงานวิจัยทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากร ให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อการพัฒนา
ประเทศ และสนองตอบความต้องการของประเทศ” ดร.ศิรศักดิ์ กล่าว

 

“การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ ร่วมกับ ทีเซลส์ ครั้งนี้ เพื่อร่วมกันกำหนด
รูปแบบกิจกรรม และลักษณะของการดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุน ต่อยอดงานวิจัย พัฒนา 
และผลักดันการดำเนินงานโครงการให้ได้รับการถ่ายทอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ รวมทั้งถ่ายทอดสู่การใช้งานบริการสุขภาพ
ทั้งภาครัฐ และเอกชน บริหารจัดการและดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ทั้งยังร่วมกันพัฒนาบุคลากรการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ 
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์ และการนำไปใช้ให้ประชาชนได้รับประโยชน์” นายวรวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย

ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการทันตกรรม...ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2563
อธิบดีกรมอนามัย และคณะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แพทย์หญิงสายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ ร่วมด้วย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง สำนักทันตสาธารณสุข ได้เข้าพบ ศ.พิเศษ ทพญ. ท่านผู้หญิง เพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานมูลนิธิฯ โดยมี นายวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ และทพญ.สุปราณี ดาโลดม ผอ.คลินิกทันตกรรมมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ
การประชุมวิชา
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมวิชา "พัฒนาการด้านทันตนวัตกรรม" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และครบรอบ ๑๐ ปี มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การเกิดเครือข่ายความร่วมมือเพื่อสืบสานพัฒนางานทันตกรรมพระราชทานและงานวิจัยพัฒนาทางทันตกรรมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สาธารณสุข ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติ อย่างต่อเนื่อง
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด