ข่าวประชาสัมพันธ์
การร่วมมือเพื่อพัฒนาทันตนวัตกรรมสู่สังคมไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และ เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ท่านวรวุฒิ กุลแก้ว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมออนไลน์ ชั้น อาคาร ๒ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถะและทักษะแห่งอนาคตแล้ว การวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม ด้านการบริการสุขภาพแก่ชุมชนและสังคมเป็นบทบาทหนึ่งที่มีความสำคัญของมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์ "มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล" ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพ การสาธารณสุข รวมทั้งสุขภาพช่องปากด้วย

 

          คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ให้มีความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ ด้านการแพทย์สาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย ในการดูแลสุขภาพช่องปากโดยได้รับความร่วมมือให้เข้าร่วมการวิจัยกับมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและความสำคัญในการวิจัย ที่สืบสานพระราชปณิธาน ตลอดทั้งเป็นหน่วยงานที่ได้บูรณาการงานวิจัยทางวิชาการ ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยของนักวิจัย เป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในเชิงวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งงานด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมด้านทันตกรรม ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ตามมาตรฐานสากล ส่งต่อให้ผู้ใช้และผู้รับบริการ ร่วมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ บนฐานความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้งการนำผลงานวิจัยมาพัฒนาต่อยอดให้สามารถใช้งานจริง เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

 

 

 

มอบทุนเพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
ในวันที่อังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้มอบทุนจำนวน 1 ล้านบาท จากกองทุนนครินทร์ทันตรักษ์ ให้กับรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒศิริ อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เพื่อสมทบทุนในกองทุนสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานภายใต้สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง
เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศรท. 9 study club มีความยินดีเชิญชวนทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 2nd online Webinar ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!
ในหัวข้อ Management of extraction site for implant placement in esthetic region โดย Clin Assoc. Prof. Bach Le from Dept. of OMS, USC
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด