งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

 


โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

(Research and Development of Innovative Product Fluoride Varnish Project)

ที่มาโครงการ

                มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เล็งเห็นประโยชน์ของฟลูออไรด์วานิชในการป้องกันและหยุดยั้งโรคฟันผุ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถทาได้ในภาวะที่มีความชื้น ฟลูออไรด์วานิชจึงถูกแนะนำให้ใช้เป็นมาตรการเสริมในผู้ที่เสี่ยงต่อรากฟันผุ จากการศึกษาการใช้ฟลูออไรด์วานิชทาบริเวณรากฟันผุในผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเอง ในการนี้จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาฟลูออไรด์วานิชเพื่อป้องกันฟันผุขึ้น โดยมี ผศ.ทพญ.ดร.วลีรัตน์ ศุกรวรรณ เป็นผู้จัดการโครงการ

(ทำไมถึงเกิดโครงการนี้ ขอสถิติหรือแนวโน้มหรือข้อมูลสนับสนุนที่มีแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้)

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อผลิตฟลูออไรด์วานิชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผุ และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้
  • เพื่อให้ผลิตในระดับอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้
  • เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีราคาสูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศ
  • เพื่อสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับชั้นอย่างทั่วถึง

ระยะเวลาเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 72 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

โดยปัจจุบัน โครงการวิจัยอยู่ในช่วงการวิจัยทางคลินิก โดยการวิจัยจะดำเนินการใน 3 จังหวัด ได้แก่หน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีและชัยนาท และ คลินิกทันตกรรมของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

 

ผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (การส่งทดสอบสัตว์ทดลองตามมาตรฐาน ISO10993 ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบกับบริษัท TUV SUD ประเทศสิงคโปร์ ได้แก้

1. การศึกษาการก่อระคายเคืองต่อผิวหนังกระต่าย (Skin irritation test)

2. การทดสอบอาการแพ้       (Skin Sensitization test)

3. การทดสอบการระคายเคืองต่อเยื่อบุช่องปาก (Oral irritation Test)

4. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ (Cytotoxicity test) ส่งทดสอบ

5. ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Oral toxicity) ส่งทดสอบ

 

จากการที่ได้ดำเนินการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ในสัตว์ทดลองเพื่อยืนยันผลการทดลอง  พบว่า จากการทดสอบความปลอดภัยพบว่ามีความปลอดภัยในระดับเซลล์และในระดับสัตว์ทดลองไม่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในท้องตลาด

 

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

1.ดำเนินการถึงขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับเครื่องจักรที่จะใช้ผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยถาด (PP/EVOH/PP)  แผ่นพลาสติกปิดฝาถาด (PET/Al/PP)  

2.ทดลองผลิตฟลูออไรด์วานิชในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมใช้ในโครงการวิจัย

3.ทดลองตรวจสอบการปลดปล่อยฟลูออไรด์ (Fluoride release) ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

การทดสอบผลิตภัณฑ์ทางคลินิก

1.ทำข้อตกลงโครงการกับทางศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการออกแบบการทดลองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางสถิติ เพื่อให้การทดสอบมีความชัดเจนและได้ผลการทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2.ยื่นขอพิจารณาจริยธรรมโครงการวิจัยในมนุษย์กับ กรมอนามัย โดยดำเนินงานภายใต้โครงการวิจัย โครงการประเมินประสิทธิผลการป้องกันรากฟันผุในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยฟลูออไรด์วานิชที่ผลิตโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ประชาสัมพันธ์  รับสมัครอาสาสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย เบื้องต้นเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจะมีทันตแพทย์ดูแลตลอดโครงการวิจัย ทั้งนี้มีการลงพื้นที่วิจัย 3 พื้นที่ ได้แก่ จันทบุรี ชัยนาท และ กรุงเทพมหานคร ณ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ โทร 02-318-2355 ต่อ 1308 และ 1502

            

 

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากในเวลา 3 ครั้ง
3 Visits Complete Denture
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน
โรคฟันผุเป็นโรคทางทันตสาธารณสุขที่เป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟันจากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 พบโรคฟันผุในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี สูงถึงร้อยละ 78.5 เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.3 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 51.4 ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันในอนาคต
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย
ภาวะปากแห้งนั้น เกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มจากการขาดนํ้า การสูญเสียนํ้าออกจากร่างกายมากเกินไป การหายใจทางปาก ความเครียด และการผลิตนํ้าลายที่น้อยลง ทั้งนี้การผลิตนํ้าลายที่น้อยลงอาจเกิดจากการรับประทานยา เช่นยากดประสาท ยาลดความดันโลหิต และที่พบบ่อยที่สุดคือผู้ป่วยที่ไดรั้บรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด