งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรชิน

Research and Development of innovative product Resin Pit and Fissure Sealant Project (RPS)

ที่มาโครงการ

มูลนิธิมีแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมที่มีจุดเน้นให้บริการทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาฟันผุ

มูลนิธิฯ จึงสนใจพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคฟันผุในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในขอบเขตของทันตแพทย์ เมื่อมูลนิธิได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่า โครงการมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ จึงส่งเสริมให้ดำเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่เกิดฟันผุ และให้บริการประชาชนทางทันตสาธารณสุขลำดับต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึ้นภายในประเทศไทย

โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำฟัน
วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เพื่อให้ผู้ป่วยที่ใช้รถเข็นผู้ป่วยมีความสะดวกสบายเมื่อรับบริการทันตกรรม โดยไม่ต้องถูกอุ้มเพื่อเคลื่อนย้ายจากรถเข็นผู้ป่วยไปยังยูนิตทันตกรรมลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย (2) เพื่อให้ทันตแพทย์ปฏิบัติงานได้สะดวก (3) เพื่อพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำฟันต้นแบบที่ใช้งานง่ายราคาประหยัดเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทย
โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบรากฟันเทียม
ปัจจุบันทางมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีแผนดำเนินการพัฒนารากฟันเทียมรุ่นที่ 4 ด้วยความร่วมมือกับ SIC (Schilli Implantology Circle) ของเยอรมนี, บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เด็นทาเนียร์ จำกัด โดยมีแผนพัฒนาทั้งแบบ Single tooth และ Complete dentureเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงราก ฟันเทียมที่เคยให้บริการประชาชนในโครงการที่ผ่านมาและพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถใช้งานได้ ทุกส่วนประกอบ ไม่ติดขัดและใช้งานง่าย ทั้งหมดต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล
โครงการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่าง ปัญหารับกลิ่น-รส และความเสี่ยง ต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงการรับกลิ่นและรับรสกับการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มประชากรไทย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความชอบในรสชาติ (taste preference) ก่อนติดเชื้อกับการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับรสหลังติดเชื้อในกลุ่มประชากรไทย
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด