งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

 

       โรคฟันผุเป็นโรคทางทันตสาธารณสุขที่เป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟันจากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 พบโรคฟันผุในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี สูงถึงร้อยละ 78.5 เด็กอายุ 12 ปี ร้อยละ 52.3 และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 51.4 ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันในอนาคต
       กลไกการเกิดฟันผุเริ่มต้นที่ แบคทีเรียบางชนิดย่อยสลายสารอาหารโดยเฉพาะน้ำตาล ซึ่งทำให้เกิดกรดขึ้นมาทำลายฟัน เมื่อกรดสัมผัสกับตัวฟันนานพอจะเกิดการสูญเสียแร่ธาตุที่ชั้นเคลือบฟันมากกว่าการกลับคืน จนทำให้ชั้นเคลือบฟันและเนื้อฟันถูกทำลายและเกิดรูพรุนได้    
       การป้องกันโรคฟันผุสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การทำความสะอาดช่องปาก การใช้ไหมขัดฟัน การพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจรักษาสุขภาพในช่องปากและรับฟังคำแนะนำ ตลอดจนการเคลือบหลุมและร่องฟัน เป็นต้น
       การเคลือบหลุมและร่องฟันจัดเป็นทันตกรรมป้องกันที่ทันตแพทย์เลือกใช้วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดฟันผุได้ ทำได้โดยการใช้สารผนึกหลุมร่องฟัน หรือ Sealant ปิดทับบริเวณหลุมและร่องฟันที่ลึก เพื่อให้เป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์และอาหารซึ่งเป็นปัจจัย ในการเกิดฟันผุเข้าไปบริเวณหลุมและร่องฟัน อีกทั้งยังทำให้หลุมและร่องฟันตื้น มีผิวสัมผัสที่เรียบขึ้น ง่ายต่อการทำความสะอาด ผลที่ได้ก็คือเคลือบฟันจะไม่ถูกทำลาย ทำให้ฟันไม่ผุ
       สารผนึกหลุมร่องฟัน หรือ Sealant ชนิดที่นิยมใช้ก็คือสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน ซึ่งเป็นสารที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด มีทั้งแบบใส (Clear) และแบบขุ่น (Opaque) เมื่อทาปิดทับบนหลุมและร่องฟันจะไหลแผ่ และแทรกซึมได้ดี สามารถแข็งตัวอย่างรวดเร็วด้วยปฏิกิริยาเคมี และแสง มีผลทำให้เกิดการยึดเกาะ และการแนบสนิทที่ดีของวัสดุกับตัวฟัน
       การผนึกหลุมร่องฟันสามารถป้องกันฟันผุบริเวณด้านบดเคี้ยวที่มีหลุมและร่องฟันเท่านั้น ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันฟันผุด้วยวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุบริเวณตัวฟันที่มีพื้นผิวเรียบ การใช้ไหมขัดฟัน การแปรงฟันอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการป้องกันเศษอาหารตกค้างบริเวณซอกฟัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อีกด้วย
       มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำผลงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมในโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน โดยมี อ.ทพ.ดร.เอกมน มหาโภคา เป็นผู้จัดการโครงการ การดำเนินงานใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น 30 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2557
       โครงการมุ่งดำเนินงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อผลิตสารผนึกหลุมร่องฟันเรซินที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย นำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ อันจะนำไปสู่การลดอัตราการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรในเด็กและผู้สูงอายุ
       การดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2556 นี้ สามารถวิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบจำนวน 2 สูตร คือสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินสูตรใสและสูตรขุ่น เมื่อนำไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี พบว่าสารผนึกหลุมร่องฟันที่โครงการพัฒนาขึ้นผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งในด้านกายภาพและเคมี ปัจจุบันการดำเนินงานโครงการอยู่ในระหว่างการทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยืนยันผลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ก่อนนำ ไปสู่การวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ต่อไป

             

 

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
ปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญประการหนึ่ง คือ โรคฟันผุ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟัน จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 ในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี พบโรคฟันผุสูงถึงร้อยละ 78.5 สำหรับเด็กอายุ 12 ปี พบโรคฟันผุร้อยละ 52.3 นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 51.4 ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันในอนาคต
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย
ภาวะปากแห้งนั้น เกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มจากการขาดนํ้า การสูญเสียนํ้าออกจากร่างกายมากเกินไป การหายใจทางปาก ความเครียด และการผลิตนํ้าลายที่น้อยลง ทั้งนี้การผลิตนํ้าลายที่น้อยลงอาจเกิดจากการรับประทานยา เช่นยากดประสาท ยาลดความดันโลหิต และที่พบบ่อยที่สุดคือผู้ป่วยที่ไดรั้บรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
มูลนิธิฯ มีแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมที่มีจุดเน้นที่จะให้บริการทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงวัย (Geriatric Dentistry) ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และมีปัญหาสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาโรคมะเร็งในช่องปาก ซึ่งมีความรุนแรงที่สุดในจำนวนปัญหาสุขภาพช่องปากรูปแบบอื่นๆ เพราะมีความทุกข์ทรมานในการดำรงชีวิตช่วงที่เป็นโรค และมีโอกาสเสียชีวิตสูงสุด
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด