งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรชิน

Research and Development of innovative product Resin Pit and Fissure Sealant Project (RPS)

ที่มาโครงการ

มูลนิธิมีแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรมที่มีจุดเน้นให้บริการทางทันตกรรมสำหรับผู้สูงวัย รวมถึงทันตกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีปัญหาสุขภาพช่องปากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะปัญหาฟันผุ

มูลนิธิฯ จึงสนใจพัฒนาต่อยอดจากผลงานวิจัยเดิม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคฟันผุในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในขอบเขตของทันตแพทย์ เมื่อมูลนิธิได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพบว่า โครงการมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ จึงส่งเสริมให้ดำเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึ้น เพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วย และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะผลิตนวัตกรรมเพื่อนำไปบริการรักษาแก่ประชาชนที่เกิดฟันผุ และให้บริการประชาชนทางทันตสาธารณสุขลำดับต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซินขึ้นภายในประเทศไทย

โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดบริการใส่ฟันเทียมทั้งปากในเวลา 3 ครั้ง
3 Visits Complete Denture
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
ปัญหาทางทันตสาธารณสุขที่สำคัญประการหนึ่ง คือ โรคฟันผุ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บปวดและการสูญเสียฟัน จากผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 7 ในปี พ.ศ. 2555 ในเด็กกลุ่มอายุ 5 ปี พบโรคฟันผุสูงถึงร้อยละ 78.5 สำหรับเด็กอายุ 12 ปี พบโรคฟันผุร้อยละ 52.3 นอกจากนี้ ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาร้อยละ 51.4 ซึ่งเป็นสาเหตุของการสูญเสียฟันในอนาคต
โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมน้ำลายเทียมชนิดเจล สำหรับผู้ที่มีภาวะปากแห้งน้ำลายน้อย
ภาวะปากแห้งนั้น เกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มจากการขาดนํ้า การสูญเสียนํ้าออกจากร่างกายมากเกินไป การหายใจทางปาก ความเครียด และการผลิตนํ้าลายที่น้อยลง ทั้งนี้การผลิตนํ้าลายที่น้อยลงอาจเกิดจากการรับประทานยา เช่นยากดประสาท ยาลดความดันโลหิต และที่พบบ่อยที่สุดคือผู้ป่วยที่ไดรั้บรังสีรักษาบริเวณใบหน้าและลำคอ
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด