คลินิกทันตกรรม
คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
อีกหนึ่งบริการสู่ประชาชนของมูลนิธิฯ ที่สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการทันตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
รวมทั้งได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่ผลิตในประเทศ อีกทั้งยังเป็นคลินิกสำหรับทดสอบ (Clinical Trial)
นวัตกรรมด้านทันตกรรมที่ผลิตโดยมูลนิธิฯ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
 
ค้นคว้า   •   ปฏิบัติ   •   พัฒนา
สถิติผู้เข้าชมทั้งหมด