ประวัติความเป็นมา(มูลนิธิ)

มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานคิดค้นนวัตกรรม ผลิตเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์ตลอดจนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมการออกบริการประชาชนของหน่วยงานทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
2562
  • มูลนิธิฯ เข้าอยู่ภายใต้ สำนักงาน กปร.
  • โครงการพัฒนาเทคนิคการจัดบริการใส่ฟันเทียม
  • โครงการออกแบบและพัฒนาฐานเอียงรถเข็นผู้ป่วยทำฟัน
  • จัดสร้างประติมากรรมพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนนครินทรทันตรักษ์
  • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารปฏิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
  • มูลนิธิฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal
 
2552

25 พฤษภาคม 2554

แก้ไขแบบตราสัญลักษณ์แทนแบบตราสัญลักษณ์เดิม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ปรับปรุงแก้ไขแบบตราสัญลักษณ์แทนแบบตราสัญลักษณ์เดิม

 
2552

11 พฤศจิกายน 2552

จัดตั้งเป็นมูลนิธิ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ

 
2552

24 กรกฏาคม 2552

ศูนย์ทันตนวัตกรรม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อหน่วยงานว่า "ศูนย์ทันตนวัตกรรม" อักษรย่อ ศทก. พร้อมให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของหน่วยทันตรกรรมพระราชทานฯ เป็นตราสัญลักษณ์หน่วยงาน

 
2552