ร่วมงานกับเรา

หากคุณอยากสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทันตกรรมเพื่อสังคม
หากคุณอยากทำงานกับผู้คนที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานแห่งความสร้างสรรค์
หากคุณอยากสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเติมคุณค่าในหัวใจทุกๆ วัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกผลิตอาหารทางการแพทย์ (PDF)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เตรียมความพร้อมของระบบ UHT/ Utility/ Aseptic filler
• เตรียมความพร้อมของระบบ Retort
• ควบคุมระบบการผลิตอาหารทางการแพทย์

คุณสมบัติ
• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ : 22 – 30 ปี
• การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้พื้นฐานทางด้านระบบผลิตอาหารแบบปลอดเชื้อ , UHT หรือ Retort
• มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GHPs หรือ FSSC (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft office
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

วันที่สร้าง: 12/01/2567

เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกบริการสาธารณะ (PB)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
• วางแผนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของมูลนิธิฯ
• ให้คำแนะนำ/รายละเอียด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทางโทรศัพท์และทาง Social Media
• ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่คณะบุคคล หน่วยงาน นักศึกษาที่มาเยี่ยมชม ดูงาน
ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ
- อายุระหว่าง 22-30 ปี
- ระดับการศึกษา : รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- บุคลิกภาพดี กระตือรือร้นและมีความอดทนในงานให้บริการ
- มีความใฝ่รู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
- มีทักษะการประสานงานและวางแผนงาน
- มีความรู้งานด้าน IT / ด้านโสตทัศนูปกรณ์ / ด้านระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ***

วันที่สร้าง: 12/01/2567

เจ้าหน้าที่บริหารงานแผนกซ่อมบำรุง (MT)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบความพร้อมของระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา หากพบปัญหา สามารถแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
2. รับงานแจ้งซ่อม ประเมินการซ่อมบำรุง วิเคราะห์สาเหตุ วิธีการแก้ไข และดำเนินการแก้ไขป้องกัน
3. จัดทำบันทึกการปฏิบัติงาน และรายงานสถานะงาน ให้แก่ผู้บังคับบัญชาทราบ
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของช่าง/ผู้รับเหมาจากภายนอก และตรวจสอบ Service report
5. ร่วมวางแผนงานซ่อมบำรุงของแผนก
6. จัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบเอกสารในระบบคุณภาพตามที่กำหนด
7. สนับสนุนการทำงานของแผนกในด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คูณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
2. จบการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถอ่านทำความเข้าใจเอกสารคู่มือ ระบบของเครื่องมือ/เครื่องจักร/อุปกรณ์ได้
4. สามารถประเมินการซ่อมบำรุงได้ หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และรวดเร็ว ทำงานเป็นทีมได้
6. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ศึกษาหาแนวทางซ่อมบำรุงจากภายนอกเพิ่มเติม
7. มีพื้นฐานงานมาตรฐานรับรองระบบคุณภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม MS Office พื้นฐานได้
9. สามารถอ่าน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วันที่สร้าง: 12/01/2567

เพราะการทำงานคือครึ่งหนึ่งของชีวิต
เราจึงต้องการงานที่ดี มีความความสุขในที่ทำงาน

วัฒนธรรมองค์กรดีเลิศ

Proin quis massa nec diam venenatis scelerisque at mollis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In maximus ultrices mollis.

วันลาตามกฏหมาย

Proin quis massa nec diam venenatis scelerisque at mollis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In maximus ultrices mollis.

สวัสดิการครอบครัวของพนักงาน

Proin quis massa nec diam venenatis scelerisque at mollis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In maximus ultrices mollis.

ประกันสุขภาพ

Proin quis massa nec diam venenatis scelerisque at mollis neque. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In maximus ultrices mollis.