งานวิจัยและพัฒนา

โครงการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมอาหารทางการแพทย์

c6.jpg


มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเป้าหมายเพื่อ ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางทันตกรรม เพื่อแก้ปัญหาของ ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาโรคทางช่องปาก เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมทางทันตกรรมต่างๆ ปัจจุบันมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ มีการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนา และผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปาก สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ป่วยมะเร็ง ศีรษะและคอ ผู้ที่มีปัญหาด้านการเคี้ยว การกลืน รวมถึงผู้ที่มีอาการ ปากแห้ง น้ำลายน้อย

ผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และทำการแจกจ่ายให้ประชาชนในปัจจุบันนั้นมี 3 รสชาติ คือ รสมะม่วง รสเสาวรส และรสมังคุด ซึ่งทั้ง 3 รสชาตินั้นเปน็ ผลิตภัณฑใ์ นกลุม่ ผลไมที้่มี รสเปรี้ยว ที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นน้ำลายและเพิ่มความอยากอาหาร ในปี 2565 ทางแผนกวิจัยและพัฒนาอาหารทางการแพทย์จึงมีแผน ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เจลลี่โภชนาในกลุ่มของรสอ่อนๆ เพื่อลดอาการแสบ ในช่องปากสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีแผลและข้อจำกัดในการรับประทาน รสเปรี้ยว ได้แก่ เจลลี่โภชนา รสกล้วย และเจลลี่โภชนา รสฟักทอง นอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอ่อนตามวัตถุประสงค์แล้วยังได้รับ ประโยชน์จากสารอาหารที่มีในกล้วยและฟักทองเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ การปรับปรุงสูตรใหม่ยังคงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้มาตรฐานความ ปลอดภัยของอาหาร ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์สูตรใหม่นอกจากจะมี ประโยชน์แล้วยังคงคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตามที่มูลนิธิฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารของเจลลี่โภชนาให้หลากหลาย รสชาติ เน้นการเสริมสร้างด้านโภชนาการและมีคุณภาพ เป็นที่ ยอมรับของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ ที่ส่งผลต่อ โรคทางทันตกรรม

ผลการดำเนินงาน
เจลลี่โภชนา รสกล้วยผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า 100 กรัม/ถ้วย ให้พลังงานทั้งหมด 90 กิโลแคลอรี *ผลการ ประเมินทางประสาทสัมผัสกับกลุ่มเป้าหมาย 82 คน พบว่ายอมรับ ผลิตภัณฑ์ที่ 76.83% แต่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม คือมีรสชาติจืด เนื้อสัมผัสมีลักษณะเป็นแป้งและเนื้อสัมผัสยังแข็งไปสำหรับผู้ที่มี ปัญหาการบดเคี้ยวกลืน จึงต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติม

เจลลี่โภชนา รสมัลเบอร์รี่ ผลการประเมินคุณค่าทางโภชนาการ พบว่า 100 กรัม/ถ้วย ให้พลังงานทั้งหมด 110 กิโลแคลอรี*ผลการ ประเมินทางประสาทสัมผัสพบว่า สีของผลิตภัณฑ์เข้มขึ้น (สีของ มัลเบอร์รี่) ถึงระดับที่ไม่ยอมรับในช่วงอายุการเก็บรักษาที่ 365 วัน จึงต้องทำการปรับปรุงเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน

1. หลังจากผ่านการปรับปรุงเจลลี่โภชนา จะดำเนินการขอการรับรองผลิตภัณฑ์อาหาร ในภาชนะบรรจุปิดสนิทกับทาง อย. และ มาตรฐานอื่นๆ

2. ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจลลี่โภชนาที่ผ่านมาตรฐาน เพื่อศึกษา ประสิทธิผลการนำไปใช้เสริมโภชนาการ ในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆเพิ่มเติม ไดแ้ ก ่ กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคไตและโรคเบาหวาน เป็นต้น
แชร์เรื่องราวดีดี
งานวิจัยและพัฒนา มูลนิธิทันตนวัตกรรม

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง

เปิดแล้ว !! ศรท.9 คลินิก สาขาคลองหลวง

พิธีเปิด คลินิกทันตกรรม มูลนิธิทันตนวัตกรรม ภายใต้ศูนย์พัฒนารากฟันเทียมไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (ศรท.9) ณ อาคารสำนักงานกลาง